ماهی

ماهی سارم(مقوا سلیمانی)
پیشنهاد شگفت انگیز

ماهی سارم(مقوا سلیمانی)

42,075 تومان 49,500 تومان
ماهی گاریز
پیشنهاد شگفت انگیز

ماهی گاریز

37,188 تومان 43,750 تومان
ماهی سلطان ابراهیم
پیشنهاد شگفت انگیز

ماهی سلطان ابراهیم

41,650 تومان 49,000 تومان
ماهی خنو
پیشنهاد شگفت انگیز

ماهی خنو

58,438 تومان 68,750 تومان
ماهی شورت
پیشنهاد شگفت انگیز

ماهی شورت

63,750 تومان 75,000 تومان
ماهی کفشک
پیشنهاد شگفت انگیز

ماهی کفشک

63,750 تومان 75,000 تومان
صبیتی
پیشنهاد شگفت انگیز

ماهی صبیتی

95,625 تومان 112,500 تومان
میش ماهی
پیشنهاد شگفت انگیز

میش ماهی

111,563 تومان 131,250 تومان

میگو

میگو ریز
پیشنهاد شگفت انگیز

میگو ریز

69,105 تومان 81,300 تومان
شاه میگو
پیشنهاد شگفت انگیز

شاه میگو

160,650 تومان 189,000 تومان
میگو خشک
پیشنهاد شگفت انگیز

میگو خشک

185,938 تومان 218,750 تومان
ميگو متوسط (اندازه30-40و40-50)
پیشنهاد شگفت انگیز

ميگو متوسط

100,895 تومان 118,700 تومان
میگو درشت
پیشنهاد شگفت انگیز

میگو درشت

121,550 تومان 143,000 تومان