ماهی

ماهی شوریده

79,800 تومان

ماهی قباد

59,400 تومان

هوور

64,900 تومان

مقوا سفید

54,000 تومان

هامور

84,600 تومان

طلال

30,000 تومان

شیر

84,700 تومان

شعری

54,500 تومان

میگو

میگو ریز

74,300 تومان

شاه میگو

154,900 تومان

میگو خشک

139,000 تومان

ميگو متوسط

99,700 تومان

میگو درشت

154,800 تومان

Menu